Ypecolsga is een buurtschap bij Woudsend in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de provincie Fryslân.

De dubbele klokkenstoel in Ypecolsga werd in 1956 geheel vervangen. Onder het merkwaardige helmdak hangen 2 klokken uit 1664. Het voormalige kerkgebouw werd in de 18de eeuw afgebroken.
Adres: Nummer 14, 8554 RD Ypecolsga

Reeds in 1132 stond op dit kerkhof een parochiekerk die gewijd was aan St. Odulphus. De kerk werd bediend vanuit de St. Odulphusabdij te Staveren. De kerk is in 1580, zoals alle Friese parochiekerken, overgegaan naar de reformatie. Het gebouw zelf is afgebroken in het midden van de 18e eeuw.

Na een aangestoken kerkbrand in 1496, waarbij ook 15 hosties verbrandden, zou het H. Sacrament in Ypecolsga wonderen hebben bewerkt. Dankzij de offergaven die hierna gebracht werden, beschikte Ypecolsga enige tijd later weer over een nieuwe kerk. Volgens de 16e-eeuwse kroniekschrijver Worp van Thabor wilden op 16 maart 1496 drie fourageerders van vreemde huursoldaten ('knechten') onder Ypecolsga vis uit karren en korven nemen zonder te betalen. Toen dorpelingen dat verhinderden, kwamen de huurlingen in groter getal terug naar Ypecolsga. De dorpelingen vluchtten in de toren. Daarop staken de soldaten het rieten dak van de kerk in brand. In de rook wisten de dorpelingen langs de klokkentouwen uit de toren te ontkomen. De kerk brandde geheel uit met alles wat er in was, met uitzondering van 'xv sacramenten ofte geconsacreerde hostien, die nae grote miraculen deden, van welcke offerhande, die daer quamen, die kercke weder worde opgetimmert'. Blijkbaar had de faam van de mirakelen tot gevolg dat veel vereerders en weldoeners naar Ypecolsga kwamen, die niet alleen eerherstel aan het H. Sacrament brachten maar het ook mogelijk maakten dat de parochie na enige tijd weer over een kerk beschikte. (bron: Meertens instituut)

klokkenstoel ypecolsga
Foto: Goossens (Touristinfo Woudsend)

Bronnen: www.klokkenstoelen.nl en www.stichtingmonumentenswf.nl